2004

Garlands in the River
Buffalo Water - 1
Buffalo Water - 4
Buffalo Water - 5
Garlands in the River

2004 110 cm x 50 cm