2004

Garlands in the River
Buffalo Water - 1
Buffalo Water - 4
Buffalo Water - 5
Buffalo Water - 5

2004 125 cm x 107 cm